Podmienky ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Firma Ing.Pavol Vaľovčin-UNITECH so sídlom Prešovská 1128/32A, Vranov nad Topľou, IČO: 35341033, DIČ: 1020776559, IČ DPH: SK1020776559 prehlasuje ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.unitech-elektro.eu , že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov.  

Zároveň ako Prevádzkovateľ prehlasujeme, že s osobnými údajmi našich zákazníkov zaobchádzame na základe právnych predpisov, ktoré sú s ochranou osobných údajov spojené.

 

Jednotlivé informácie sa môžete dozvedieť aj telefonicky na telefónnom č.+42157 4888600,

0916 264820, e-mailom: valovcin@gmail.com.

 

V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze

Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.

Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.

Všetci pracovníci [názov spoločnosti], ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie  vášho konta a histórie objednávok e-mailom

 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme vašu súkromnú a osobnostnú sféru. Preto vás nižšie informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré potrebujeme pre vybavenie vašej objednávky.

 

Pri nakupovaní a registrácii je potrebné poskytnúť nasledovný zoznam osobných údajov o vás:

 

- meno a priezvisko, adresa dodania tovaru a adresa, ktorá má byť uvedená na  faktúre

- voliteľné ďalšie adresy ,ak ma byť zasielka doručená na inú adresu ako je fakturačná

- e-mailová adresa

- telefónne číslo

 -prihlasovanie meno v prípade registrácie

-zvolené heslo v prípade registrácie

 

V prípade jednorazového nákupu registrácia nie je nutná a je možné nakupovať aj bez registrácie.

 

Vaše osobné údaje budú použité výlučne za účelom vybavenia vašej objednávky a sú taktiež nevyhnutné pre náš účtovný a fakturačný systém, kde budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného zákona.  Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Po registrácii môžete svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom  po prihlásení do svojho konta. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované. Vaše osobné údaje získavame v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s nami v súlade s čl.6 ods.1 písm. b) GDPR. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym tretím stranám, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná:

 

  • Za účelom doručenia Vašej objednávky - Sú to najmä prepravné spoločnosti – v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mail a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky.
  • Za účelom spracovania účtovníctva – to je spracovavané našou pracovníčkou
  • Za účelom prevádzky e-schopu -Shoptet a.s. , Dvoereckého 628/8 ,169 00 Praha 6

 

Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky. S Vašimi citlivými platobnými údajmi neprichádzame do styku - dozvieme sa len úspešný alebo neúspešný výsledok transakcie.

 

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame predovšetkým po dobu trvania zmluvného vzťahu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR . V prípadoch spracúvania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania súhlasu.

 

Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované. 

 

 

Prevádzkovateľ používa v rámci svojich webových stránok tzv. cookies. Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. V prípade, že sa vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uložený textový súbor, teda cookie, späť a server získa znovu informácie, ktoré si u Vás predtým uložil.

 

Prevádzkovateľ používa cookies hlavne z dôvodu, aby mohol poskytovať čo najkvalitnejšie služby podľa individuálnych potrieb zákazníka.

 

Cookie v žiadnom prípade nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z vášho pevného disku, neprezradí mu emailovú adresu ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača. 

 

Kamerový systém v našich prevádzkach

 

Naše kamenné prevádzky sú monitorované kamerovými systémami s online prenosom a záznamom. Bezpečnostný systém na prevádzkach je zavedený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom prevencie, ako aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, spoločnosť Ing.Pavol Vaľocčin-UNITECH, IČO 35341033.

 

Doba uchovávania kamerového záznamu je 14 dní

 

 

Ak si želáte dostávať informácie o novinkách, zľavách a akciách spoločnosti UNITECH e-mailom, potrebujeme váš súhlas. Osobné údaje (email) získané za účelom informovania o novinkách, akciách a zľavách spracúvame v súlade s čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR. Súhlas nám môžete udeliť zaškrtnutím políčka „Novinky e-mailom“ na dobu do odvolania. Na registráciu používame postup tzv. dvojitého explicitného súhlasu (double-opt-in), vaša registrácia bude dokončená len v prípade, ak ju potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý bude súčasťou vám zaslaného potvrdzujúceho e-mailu na tento účel. Kliknutím na odkaz zároveň prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal/a svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, s okamžitou účinnosťou písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

 

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

 

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek sa obrátiť na nás  a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu vašich osobných údajov. Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

 

Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

 

Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

 

Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 

Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

 

Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov.pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.